ชั้นข้อมูลประกอบ

ระบบงานด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินแบบมีส่วนร่วม เป็นธรรม และเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายที่ 1
ป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้มีการบุกรุกท้าลาย รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่า
เป้าหมายที่ 2
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่เสื่อมโทรม สร้างป่าเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 3
เพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล
เป้าหมายที่ 4
แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
เป้าหมายที่ 5
ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลงอย่างมีนัยส้าคัญ
เป้าหมายที่ 6
ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
กลับ
เป้าหมายที่ 1
ป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้มีการบุกรุกท้าลาย รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่า
ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 80.88 ล้านไร่ (ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ)
ป้องกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 39.87 ล้านไร่ / ยึดคืน 918,000 ไร่ / ส่งเสริม อปท.ป้องกันและควบคุมไฟป่าได้อย่างเข้มแข็ง ร้อยละ 100 ของ อปท.เป้าหมาย / พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 500 สวนป่า (300,000 ไร่)
กลับ
เป้าหมายที่ 2
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่เสื่อมโทรม สร้างป่าเศรษฐกิจ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟู 3.17 ล้านไร่
ป่าสงวนแห่งชาติ ฟื้นฟูพื้นที่ป่า 16.25 ล้านไร่ (ป่าเสื่อมโทรม 8.42 ล้านไร่ / ป่าเศรษฐกิจ 3.83 ล้านไร่)
ป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (เพิ่มเป็น 1.68 ล้านไร่) / ทวงคืนพื้นที่ป่า 100,000 ไร่
กลับ
เป้าหมายที่ 3
เพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล
ฟื้นฟูป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 105,000 ไร่
ระบบนิเวศ / ทรัพยากรทางทะเลได้รับการคุ้มครอง (23 จังหวัด)
กลับ
เป้าหมายที่ 4
แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
แก้ไขปัญหาราษฎรท้ากินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 169,254 ราย / 235,283 แปลง (1,599,777 - 1-94.76 ไร่)
จัดที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมให้ชุมชน อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 3,400,000 ไร่
จัดที่ดินป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพให้แก่ชุมชนอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่
กลับ
เป้าหมายที่ 5
ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลงอย่างมีนัยส้าคัญ
มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และนำไปใช้ประโยชน์ได้
กลับ
เป้าหมายที่ 6
ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
เป้าหมายที่ 1
จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง
แหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์จำนวน 3,600 แห่ง / ตรวจกำกับประปาสัมปทาน 288 โครงการ / ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าระบบผลิตน้ำดื่ม 1,920 แห่ง / ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตาม WHO WHO ร้อยละ 40
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 7,649 แห่ง / บรรเทาภัยแล้ง 2,085 แห่ง / สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียน 4,744 แห่ง / การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 26,424 แห่ง
การจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ / 27 แอ่งน้ำบาดาล
เป้าหมายที่ 1
สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 ภายในปี 2569
ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 100 ภายในปี 2574
คุณภาพน้ำแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 95 / น้ำเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 93
จ้านวนวันที่ฝุ่นละอองในพื้นที่วิกฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (หน้าพระลาน จ.สระบุรี ร้อยละ 85 / 9 จังหวัดภาคเหนือ ร้อยละ 95 / กทม. และปริมณฑลร้อยละ 98) / ค่าเฉลี่ยของสารเบนซีนใน จ.ระยอง ไม่เกิน 1.7 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร
เป้าหมายที่ 1
แนวทางการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร้อยละของเป้าหมายภายใต้โรดแมปเพื่อการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยบรรลุผลส้าเร็จ
เมืองต้นแบบในประเทศไทยอย่างน้อย 5เมือง มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ามาตรฐานสากล
เป้าหมายที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถ ในการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
เป้าหมายที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
กลับ
เป้าหมายที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถ ในการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการฯ ภายใต้ NDC NDC NDC NDC 140 MtCOMtCO 2e
กลับ
เป้าหมายที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าและการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงภัยร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติร้อยละ 100 ของ 25 ลุ่มน้ำหลัก
เป้าหมายที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม