(กรุณาระบุข้อมูลเป็น ปี พ.ศ.)

# หลักสูตร ช่วงวันที่ ชั่วโมง ผู้รับการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรม ลงทะเบียนสมัคร
1 การจัดการน้ำเสีย 8 พฤษภาคม 3105 – 10 พฤษภาคม 3105 18 45 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
2 การฝึกอบรมหลักสูตร ทางออกทางรอดกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 15 พฤศจิกายน 3104 – 15 พฤศจิกายน 3104 280 280 0
3 การฝึกอบรมหลักสูตร ทางออกทางรอดกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 15 พฤศจิกายน 3104 – 15 พฤศจิกายน 3104 280 280 0
4 การประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 มกราคม 3104 – 2 มกราคม 3104 8 350 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
5 การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Hotel)ปี 2560 ภูเก็ต 24 มกราคม 3103 – 24 มกราคม 3103 8 50 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
6 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๕ (ปธส. ๕) 26 พฤษภาคม 3103 – 15 กันยายน 3103 231 61 0
7 การประชุมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 1 พฤศจิกายน 3059 – 2 พฤศจิกายน 3059 12 130 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
8 * ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก*การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. เพียง 2 ท่านเท่านั้น) 12 ธันวาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2561 20 45 0
9 การจัดการน้ำเสีย 8 พฤษภาคม 2562 – 10 พฤษภาคม 2562 18 45 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
10 การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 4 ธันวาคม 2561 – 4 ธันวาคม 2561 8 1,500 0
11 การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับทสม. 2 ท่านแรกที่สมัครเท่านั้น) 5 มีนาคม 2562 – 7 มีนาคม 2562 18 45 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
12 การใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (ในเบื้องต้นขอสงวนสิทธิ์ ทสม 15 ท่านก่อน) 25 ธันวาคม 2561 – 26 ธันวาคม 2561 12 350 0
13 การประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ 3 ธันวาคม 2561 – 5 ธันวาคม 2561 16 1,000 437
14 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับทสม.เพียง 2 ท่านแรกที่สมัครมาเท่านั้น) 13 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 18 45 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
15 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม 2 ท่านเท่านั้น) 27 พฤศจิกายน 2561 – 29 พฤศจิกายน 2561 20 45 0
16 ทางออกทางรอดกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ในเบื้องต้นขอสงวนสิทธิ์ ทสม 15 ท่านก่อน) 15 พฤศจิกายน 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561 12 350 0
17 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1 (ขอสงวนสิทธิ์รับทสม.เพียง 2 ท่านเท่านั้น) 26 มีนาคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 30 40 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
18 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 2 (ขอสงวนสิทธิ์รับทสม.เพียง 2 ท่านเท่านั้น) 28 พฤษภาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 30 40 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
19 นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 11 มิถุนายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562 27 40 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
20 ผู้นำการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งจัดโดย กองพัฒนาฯ มาแล้วเท่านั้น) 22 มกราคม 2562 – 24 มกราคม 2562 18 70 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
21 ผู้นำการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งจัดโดย กองพัฒนาฯ มาแล้วเท่านั้น) 5 กุมภาพันธ์ 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 18 70 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
22 สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน 9 กรกฎาคม 2562 – 11 กรกฎาคม 2562 25 40 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
23 หลักสูตร กิน อยู่ รู้ คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม. 10 ท่านแรกตามลำดับการสมัคร และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 26 มิถุนายน 2562 – 27 มิถุนายน 2562 12 80 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
24 หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (กรณีผู้อบรมเป็นทสม.ขอรับเฉพาะทสม.ในพื้นที่ 20 ท่าน และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 18 ธันวาคม 2561 – 20 ธันวาคม 2561 15 200 0
25 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปให้ไกลกว่าไทยแลนด์ 4.0 (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 50 ท่าน ขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 20 พฤศจิกายน 2561 – 22 พฤศจิกายน 2561 18 200 0
26 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโลก เศษขยะสู่เศรษฐกิจ (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 15 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2562 12 80 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
27 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของไร้ค่าสู่สินเพื่อความยั่งยืน (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม. 10 ท่านแรก ตามลำดับการสมัคร และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 27 มีนาคม 2562 – 28 มีนาคม 2562 11 80 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
28 หลักสูตร ภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 9 มกราคม 2562 – 10 มกราคม 2562 11 80 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
29 หลักสูตร ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 12 80 0 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
30 *ขอยกเลิกหล้ักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)* 13 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 20 160 0
31 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 6 (เฉพาะ อปท. และชุมชน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ) 28 สิงหาคม 2561 – 30 สิงหาคม 2561 19 50 51
32 การจัดการขยะมูลฝอยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.(หลักสูตรนี้ ปิดรับสมัครแล้วครับ) 7 สิงหาคม 2561 – 9 สิงหาคม 2561 19 120 0
33 การจัดการน้ำเสียชุมชน 23 มกราคม 2561 – 26 มกราคม 2561 22 40 0
34 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 (เฉพาะบุคลากรของ อปท.+ขุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเท่านั้น) 15 มกราคม 2561 – 17 มกราคม 2561 19 67 67
35 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2 (เฉพาะบุคลากรจาก สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเท่านั้น) 18 มกราคม 2561 – 19 มกราคม 2561 12 98 98
36 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 3 (เฉพาะบุคลากรของ อปท.+ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น) 20 มีนาคม 2561 – 22 มีนาคม 2561 19 117 117
37 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 4 (เฉพาะบุคลากรของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดตากเท่านั้น) 21 พฤษภาคม 2561 – 23 พฤษภาคม 2561 23 80 131
38 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 5 (เฉพาะบุคลากรจาก สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากเท่านั้น) 24 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 14 80 74
39 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 “สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” 4 ธันวาคม 2560 – 4 ธันวาคม 2560 8 500 1,257
40 การใช้งานและติดตั้ง Mobile Application ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Library Link) ***หลักสูตรนี้ขอสงวนสิทธสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น *** 25 เมษายน 2561 – 25 เมษายน 2561 1 60 0
41 การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านประจำปี และกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2560 2 ธันวาคม 2560 – 3 ธันวาคม 2560 8 750 544
42 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงสร้างสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) 9 กันยายน 2561 – 11 กันยายน 2561 24 85 0
43 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 8 80 56
44 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 21 กุมภาพันธ์ 2561 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 24 120 30
45 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 มีนาคม 2561 – 9 มีนาคม 2561 20 40 57
46 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 พฤษภาคม 2561 – 17 พฤษภาคม 2561 24 70 66
47 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 28 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 17 500 179
48 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เฉพาะบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น) 16 กรกฎาคม 2561 – 20 กรกฎาคม 2561 28 100 0
49 การสมัครเป็นเครือข่ายมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 18 ธันวาคม 2560 – 19 ธันวาคม 2560 6 300 173
50 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม 16 พฤษภาคม 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 24 40 0
51 การเสริมศักยภาพการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21 พฤศจิกายน 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 18 160 19
52 การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 24 เมษายน 2561 – 27 เมษายน 2561 24 40 0
53 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 12 กรกฎาคม 2561 – 12 กรกฎาคม 2561 5 30 0
54 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 27 มิถุนายน 2561 – 27 มิถุนายน 2561 5 30 0
55 กิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 21 กรกฎาคม 2561 – 21 กรกฎาคม 2561 8 500 0
56 กิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 17 มิถุนายน 2561 – 17 มิถุนายน 2561 8 1,000 270
57 โครงการจัดสัมมนาวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Open House ERTC” 21 มีนาคม 2561 – 22 มีนาคม 2561 16 200 0
58 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1 12 ธันวาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560 30 40 40
59 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 2 19 มีนาคม 2561 – 22 มีนาคม 2561 30 40 0
60 เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย 13 มีนาคม 2561 – 15 มีนาคม 2561 24 50 44
61 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมืออาชีพ 19 ธันวาคม 2560 – 21 ธันวาคม 2560 17 160 0
62 นวัตกรชุมชนด้านการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 19 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561 24 40 0
63 นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 21 100 53
64 ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 19 เมษายน 2561 – 17 สิงหาคม 2561 20 60 0
65 ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 22 มีนาคม 2561 – 22 มีนาคม 2561 8 400 316
66 ประชุมชี้แจง การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 27 มีนาคม 2561 – 27 มีนาคม 2561 3 100 0
67 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G - Green 18 เมษายน 2561 – 19 เมษายน 2561 12 300 0
68 ประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 20 เมษายน 2561 – 20 เมษายน 2561 8 50 0
69 ประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (บุคคลภายนอก) 20 เมษายน 2561 – 20 เมษายน 2561 8 120 0
70 วันสิ่งแวดล้อมโลก (ทสม.) 5 มิถุนายน 2561 – 5 มิถุนายน 2561 8 600 484
71 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 “Beat Plastic Pollution” 5 มิถุนายน 2561 – 5 มิถุนายน 2561 8 2,000 290
72 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 “Beat Plastic Pollution” (เฉพาะ Walk IN หน้างาน) 5 มิถุนายน 2561 – 5 มิถุนายน 2561 8 300 238
73 สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน 10 กรกฎาคม 2561 – 13 กรกฎาคม 2561 32 40 0
74 เส้นทางที่ 1 เส้นทางธรรม (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส.เท่านั้น) 20 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561 3 65 0
75 เส้นทางที่ 2 ตามรอยประวัติศาสตร์ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส.เท่านั้น) 20 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561 3 65 0
76 เส้นทางที่ 3 ทางรถไฟสายสงคราม (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส.เท่านั้น) 20 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561 3 65 0
77 เส้นทางที่ 4 นวัตวิถีหนองขาว เมืองเก่าเล่าเรื่อง (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส.เท่านั้น) 20 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561 3 65 0
78 เส้นทางที่ 5 ปลูกดินกินครีน เกษตรอินทรีย์บ้านรักษ์ดิน (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส.เท่านั้น) 20 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561 3 65 0
79 เส้นทางที่ 6 สายกรีนล่องแพ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส.เท่านั้น) 20 กันยายน 2561 – 20 กันยายน 2561 3 65 0
80 หลักสูตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 1 29 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 12 160 148
81 หลักสูตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2(ผู้สนใจท่านใดหากเป็น ทสม.จะต้องเป็น ทสม.ในพื้นที่่จังหวัดขอนแก่น เท่านั้น) 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 12 100 31
82 หลักสูตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3 (ผู้สนใจท่านใดหากเป็น ทสม. จะต้องเป็น ทสม. ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เท่านั้น 22 พฤษภาคม 2561 – 23 พฤษภาคม 2561 12 120 20
83 หลักสูตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 4(จังหวัดนครปฐม)(ขอยกเลิกจัด) 20 มิถุนายน 2561 – 21 มิถุนายน 2561 12 60 1
84 หลักสูตร นวัตกรรมสีเขียวเพื่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ ทสม. รับได้จังหวัดละ 2 ท่าน จำนวนจำกัด 10 ท่าน ตามลำดับก่อน-หลัง ของการลงทะเบียนระบบออนไลน์ 30 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561 12 60 17
85 หลักสูตร นวัตกรรมสีเขียวเพื่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2(ผู้สนใจท่านใดหากเป็น ทสม. จะต้องเป็น ทสม. ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เท่านั้น) 15 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2561 12 120 0
86 หลักสูตร วิถีสีเขียวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รุ่นที่ 1 20 ธันวาคม 2560 – 21 ธันวาคม 2560 12 160 0
87 หลักสูตร วิถีสีเขียวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รุ่นที่ 2(ผู้สนใจท่านใดหากเป็น ทสม. จะต้องเป็น ทสม.ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เท่านั้น) 28 มีนาคม 2561 – 29 มีนาคม 2561 12 60 46
88 หลักสูตร วิถีสีเขียวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รุ่นที่ 3(ผู้สนใจท่านใดหากเป็น ทสม. จะต้องเป็น ทสม. ในพื้นที่จังหวัดสตูล เท่านั้น) 25 เมษายน 2561 – 26 เมษายน 2561 12 120 71
89 หลักสูตร วิถีสีเขียวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รุ่นที่ 4 (หลักสูตรนี้ทางผู้จัดขอยกเลิก) 26 มิถุนายน 2561 – 27 มิถุนายน 2561 12 120 0
90 อบรมเครือข่าย ทสม. ในการแจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 1 ) 5 สิงหาคม 2561 – 8 สิงหาคม 2561 24 100 56
91 อบรมเครือข่าย ทสม. ในการแจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 2) 8 สิงหาคม 2561 – 11 สิงหาคม 2561 24 100 61
92 “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์โดยใช้โปรแกรม Android Studio” 9 มกราคม 2560 – 12 มกราคม 2560 24 15 0
93 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 17 เมษายน 2560 – 21 เมษายน 2560 34 35 0
94 การจัดการน้ำเสียชุมชน 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560 28 35 0
95 การบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs 23 มกราคม 2560 – 26 มกราคม 2560 24 24 0
96 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองน่าอยู่ (เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน) 17 มกราคม 2560 – 19 มกราคม 2560 25 200 0
97 การประชุมเชิงปฏิบัติ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำแผนการดำเนินงานอาสาสมัคร ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 31 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559 16 60 0
98 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว” 25 กรกฎาคม 2560 – 27 กรกฎาคม 2560 25 950 0
99 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคีและพี่เลี้ยงเครือข่ายสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๑ 21 มีนาคม 2560 – 24 มีนาคม 2560 40 150 0
100 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคีและพี่เลี้ยงเครือข่ายสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒ 28 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 40 150 0
101 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนรูปแบบและกลไกการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 21 สิงหาคม 2560 – 22 สิงหาคม 2560 16 130 0
102 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักบริหารเครือข่าย 24 พฤษภาคม 2560 – 26 พฤษภาคม 2560 12 100 38
103 การประชุมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 1 พฤศจิกายน 2559 – 2 พฤศจิกายน 2559 12 130 81 คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัคร
104 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐ 19 มิถุนายน 2560 – 21 มิถุนายน 2560 8 100 1
105 การประชุมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมืองสู่สังคมสีเขียว” ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 21 มิถุนายน 2560 – 22 มิถุนายน 2560 20 100 0
106 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 29 พฤษภาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2560 30 35 0
107 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 21 มิถุนายน 2560 – 22 มิถุนายน 2560 12 60 60
108 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ 28 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 24 35 5
109 การสร้างพื้นฐานเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการมีส่วนร่วม (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส.) 24 กรกฎาคม 2560 – 27 กรกฎาคม 2560 36 40 0
110 การอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 18 กรกฎาคม 2560 – 20 กรกฎาคม 2560 23 120 68
111 กิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2559 (เฉพาะ ทสจ. และ ทสม. เท่านั้น) 5 ธันวาคม 2559 – 7 ธันวาคม 2559 20 700 403
112 กิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส. เท่านั้น) 6 ธันวาคม 2559 – 6 ธันวาคม 2559 8 100 5
113 โครงการงานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ 31 สิงหาคม 2560 – 2 กันยายน 2560 24 250 0
114 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 19 มีนาคม 2560 – 21 มีนาคม 2560 20 150 11
115 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 24 เมษายน 2560 – 26 เมษายน 2560 24 100 2
116 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 16 พฤษภาคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2560 24 100 44
117 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 13 มิถุนายน 2560 – 15 มิถุนายน 2560 24 100 91
118 ตัวอย่าง : ประชุม Green City 1 กันยายน 2560 – 3 กันยายน 2560 6 200 0
119 ทดสอบระบบ ประชุมเชิงปฏิบัติการGreen City 11 กันยายน 2560 – 13 กันยายน 2560 20 30 0
120 ทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่ "ประเทศไทยไร้ขยะ" 21 ธันวาคม 2559 – 23 ธันวาคม 2559 18 160 32
121 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (บูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี) รุ่นที่ 3 จัด ณ สพถ. จ.ปทุมธานี 13 มิถุนายน 2560 – 16 มิถุนายน 2560 30 40 31
122 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (บูรณาการจังหวัดขอนแก่น) จัด ณ จ.ขอนแก่น 22 พฤษภาคม 2560 – 25 พฤษภาคม 2560 30 40 0
123 เทคโนโลยีการจัดการขยะ 7 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 24 35 0
124 นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ขอเลื่อนเป็นระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 6 มิถุนายน 2560 – 9 มิถุนายน 2560 27 35 0
125 นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน 23 สิงหาคม 2560 – 24 สิงหาคม 2560 12 100 70
126 ประชุมชี้แจงเกณฑ์และมอบโล่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 25 มกราคม 2560 – 26 มกราคม 2560 37 250 75
127 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเมืองสู่สังคมสีเขียว" ในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 30 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560 10 100 0
128 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่าย” 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 1 มีนาคม 2560 49 300 0
129 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน 25 กรกฎาคม 2560 – 27 กรกฎาคม 2560 21 330 0
130 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 16 มกราคม 2560 – 17 มกราคม 2560 24 450 0
131 ประชุมพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ตามแนวทางการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 27 กันยายน 2560 – 28 กันยายน 2560 8 170 124
132 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนแผนการดำเนินงาน 17 กุมภาพันธ์ 2560 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 64 100 0
133 ฝึกอบรมการใช้งาน Mobile Application ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม “Green4Thai” (เฉพาะบุคลากร สส.) 26 ตุลาคม 2559 – 26 ตุลาคม 2559 3 50 0
134 พัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรกระบวนการ (เฉพาะบุคลากร สส.) ขอเลื่อนเป็นวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 8 มีนาคม 2560 – 10 มีนาคม 2560 21 25 15
135 วันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 25 ปี 3 เมษายน 2560 – 4 เมษายน 2560 12 700 378
136 วันสิ่งแวกล้อมโลก กลุ่มผู้รับรางวัลไวรัลคลิป 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 10 100 0
137 วันสิ่งแวดล้อมไทย 2559 7 ธันวาคม 2559 – 7 ธันวาคม 2559 8 500 806
138 วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559 “4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” (Green Hotel) 7 ธันวาคม 2559 – 7 ธันวาคม 2559 8 50 0
139 วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559 “4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” (Green National Park) 7 ธันวาคม 2559 – 7 ธันวาคม 2559 8 50 0
140 วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559 “4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” (Green Office) 7 ธันวาคม 2559 – 7 ธันวาคม 2559 8 50 0
141 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** เฉพาะ กลุ่ม Zero Waste เท่านั้น ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 8 300 0
142 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** เฉพาะ ทสม. เท่านั้น ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 8 300 200
143 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** เฉพาะ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน: อปท. เท่านั้น ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 8 300 0
144 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** เฉพาะ สื่อมวลชน เท่านั้น ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 8 100 2
145 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** เฉพาะเจ้าหน้าที่ภายใน สส. เท่านั้น ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 กันยายน 2560 8 500 376
146 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** เฉพาะสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 8 300 0
147 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** เฉพาะหน่วยงานในสังกัด ทส. เท่านั้น ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 8 500 331
148 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** เฉพาะหน่วยงานภายนอก: สำนักงบประมาณ, ห้างสรรพสินค้า, กรมองค์การระหว่างประเทศ, UNEP เท่านั้น ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 8 200 6
149 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (*** ประชาชนทั่วไป ***) 5 มิถุนายน 2560 – 5 มิถุนายน 2560 8 200 14
150 วิจัยสิ่งแวดล้อม...สู่ยุค Thailand 4.0 16 สิงหาคม 2560 – 16 สิงหาคม 2560 8 200 0
151 วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 19 ธันวาคม 2559 – 20 ธันวาคม 2559 12 50 40
152 วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 22 ธันวาคม 2559 – 23 ธันวาคม 2559 12 50 2
153 วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5 (สุราษฏร์ธานี)ขอเลื่อนเป็น 24 - 25 มีนาคม 60 24 มีนาคม 2560 – 25 มีนาคม 2560 12 50 56
154 วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 6 (ลำปาง) ขอเลื่อนเป็น 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 16 กุมภาพันธ์ 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 12 50 88
155 วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 7 (เชียงราย) 1 มีนาคม 2560 – 2 มีนาคม 2560 12 50 46
156 วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 8 (สกลนคร) ขอเลื่อนเป็น 2-3 พฤษภาคม 2560 2 พฤษภาคม 2560 – 3 พฤษภาคม 2560 12 50 80
157 วิถีสีเขียวเพื่อการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 21 พฤศจิกายน 2559 – 22 พฤศจิกายน 2559 11 50 57
158 วิถีสีเขียวเพื่อการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 24 พฤศจิกายน 2559 – 25 พฤศจิกายน 2559 12 50 60
159 เวทีเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. 14 พฤศจิกายน 2559 – 15 พฤศจิกายน 2559 8 150 0
160 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเมืองสู่สังคมสีเขียว" ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ 4 กรกฎาคม 2560 – 6 กรกฎาคม 2560 20 100 0
161 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเมืองสู่สังคมสีเขียว" ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ 7 สิงหาคม 2560 – 9 สิงหาคม 2560 20 700 0
162 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว 19 พฤษภาคม 2560 – 19 พฤษภาคม 2560 15 300 0
163 สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Info Graphics แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Gimp รุ่นที่ 1 20 ธันวาคม 2559 – 22 ธันวาคม 2559 18 24 0
164 สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Info Graphics แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Gimp รุ่นที่ 2 16 มกราคม 2560 – 18 มกราคม 2560 18 24 0
165 สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Info Graphics แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point รุ่นที่ 1 28 พฤศจิกายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559 18 24 0
166 สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Info Graphics แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point รุ่นที่ 2 13 ธันวาคม 2559 – 15 ธันวาคม 2559 18 24 0
167 สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Info Graphics แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point รุ่นที่ 3 30 มกราคม 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2560 18 24 0
168 หลักสูตร การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 10 มกราคม 2560 – 12 มกราคม 2560 16 50 77
169 หลักสูตร การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2 24 มกราคม 2560 – 26 มกราคม 2560 16 50 61
170 หลักสูตร การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 3 27 มิถุนายน 2560 – 29 มิถุนายน 2560 16 50 58
171 หลักสูตร การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับ ทสม. รุ่นที่ 1 2 พฤศจิกายน 2559 – 4 พฤศจิกายน 2559 13 120 130
172 หลักสูตร การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับ ทสม. รุ่นที่ 2 13 ธันวาคม 2559 – 15 ธันวาคม 2559 13 120 121
173 หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 28 พฤศจิกายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559 16 160 41
174 หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (บูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รุ่นที่ 1 21 กุมภาพันธ์ 2560 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 30 40 48
175 หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 2 (แผน) 25 เมษายน 2560 – 28 เมษายน 2560 22 40 0
176 หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 1 (แผน) 14 มีนาคม 2560 – 17 มีนาคม 2560 30 40 53
177 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๕ 25 พฤษภาคม 2560 – 15 ตุลาคม 2560 231 60 57
178 อบรมทักษะ ทสม น่าน 21 พฤศจิกายน 2559 – 21 พฤศจิกายน 2559 20 30 0
179 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่ม สื่อมวลชน) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 200 1
180 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 1 (สำหรับเยาวชน) 10 พฤศจิกายน 2558 – 11 พฤศจิกายน 2558 12 100 139
181 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 10 (สำหรับประชาชน) 25 กุมภาพันธ์ 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 12 50 60
182 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 11 (สำหรับเยาวชน จัดณ จังหวัดสุพรรณบุรี) 29 มีนาคม 2559 – 30 มีนาคม 2559 12 100 1
183 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 12 (สำหรับเยาวชน) 25 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2559 12 50 53
184 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 13 (สำหรับประชาชน) 28 เมษายน 2559 – 29 เมษายน 2559 12 50 65
185 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 2 (สำหรับประชาชน จัดณ จังหวัดชัยภูมิ) 23 พฤศจิกายน 2558 – 24 พฤศจิกายน 2558 12 70 80
186 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 3 (สำหรับเยาวชน จัดณ จังหวัดชัยภูมิ) 26 พฤศจิกายน 2558 – 27 พฤศจิกายน 2558 12 100 126
187 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 4 (สำหรับประชาชน จัดณ จังหวัดนครราชสีมา) 14 ธันวาคม 2558 – 15 ธันวาคม 2558 12 50 53
188 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 5 (สำหรับเยาวชน จัดณ จังหวัดลพบุรี) 16 ธันวาคม 2558 – 17 ธันวาคม 2558 12 100 0
189 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 6 (สำหรับเยาวชน จัดณ จังหวัดสระบุรี) 18 ธันวาคม 2558 – 19 ธันวาคม 2558 12 100 0
190 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 7 (สำหรับเยาวชน) 18 มกราคม 2559 – 19 มกราคม 2559 12 50 60
191 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 8 (สำหรับประชาชน) 21 มกราคม 2559 – 22 มกราคม 2559 12 50 55
192 การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ รุ่นที่ 9 (สำหรับเยาวชน) 18 กุมภาพันธ์ 2559 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 12 50 42
193 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 22 มีนาคม 2559 – 25 มีนาคม 2559 24 35 0
194 การจัดการน้ำเสียชุมชน 26 เมษายน 2559 – 29 เมษายน 2559 24 35 38
195 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 3 พฤศจิกายน 2558 – 5 พฤศจิกายน 2558 24 45 0
196 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2 (คนสมัครเต็มแล้วค่ะ) 19 มกราคม 2559 – 21 มกราคม 2559 24 35 88
197 การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริบทของอาเซียน 1 ธันวาคม 2558 – 2 ธันวาคม 2558 12 220 0
198 การประชุม 10 มกราคม 2559 – 10 มกราคม 2559 8 50 0
199 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ กพร. + กคจ. + ตส.) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
200 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ กยป.) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
201 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ กสพ.) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
202 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ กสส.) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
203 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ กอส.) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
204 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ ศวฝ. เท่านั้น!!) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
205 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ ศสท. เท่านั้น!!) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
206 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ สดช. เท่านั้น!!) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
207 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ สพถ. เท่านั้น!!) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
208 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ สลก. เท่านั้น!!) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
209 การประชุมการจัดทำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ สสร. เท่านั้น!!) 22 กันยายน 2559 – 24 กันยายน 2559 30 500 0
210 การประชุมเครือข่าย ทสม. 76 จังหวัด 26 พฤศจิกายน 2558 – 26 พฤศจิกายน 2558 8 90 58
211 การประชุมชี้แจงโครงการเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และรับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการ 8 มกราคม 2559 – 8 มกราคม 2559 8 300 0
212 การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม ปี 2559 จังหวัดชลบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2559 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 50 50 0
213 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครืิอข่าย LA21 สู่สังคมสีเขียว" 6 มีนาคม 2559 – 9 มีนาคม 2559 32 1,200 777
214 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 11 กรกฎาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 32 150 85
215 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว 5 กรกฎาคม 2559 – 8 กรกฎาคม 2559 27 300 143
216 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "จังหวัดสตูลน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว" 28 เมษายน 2559 – 29 เมษายน 2559 20 150 0
217 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคีเครือข่าย LA 21 รุ่นที่ 1 22 ธันวาคม 2558 – 23 ธันวาคม 2558 26 200 114
218 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคีเครือข่าย LA 21 รุ่นที่ 2 24 ธันวาคม 2558 – 25 ธันวาคม 2558 26 200 96
219 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างความพร้อมและต่อยอดกิจกรรม เพื่อยกระดับสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน 14 ธันวาคม 2558 – 18 ธันวาคม 2558 39 100 41
220 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เรื่อง “เรียนรู้เข้าใจบทบาทและภารกิจ จากอดีต ปัจจุบัน เดินพร้อมกันเพื่ออนาคต” ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม 28 มกราคม 2559 – 30 มกราคม 2559 30 60 51
221 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 20 เมษายน 2559 – 21 เมษายน 2559 12 350 348
222 การประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาท อพม. ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาชาวเขาภูทับเบิก 23 ธันวาคม 2558 – 25 ธันวาคม 2558 18 60 50
223 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล ทสม. และระบบการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 24 มกราคม 2559 – 25 มกราคม 2559 8 40 0
224 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล ทสม. และระบบการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 25 มกราคม 2559 – 26 มกราคม 2559 8 40 0
225 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล ทสม. และระบบการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 26 มกราคม 2559 – 27 มกราคม 2559 8 40 0
226 การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการพัฒนาเครือข่ายเมืองต้นแบบอาเซียน 10 กุมภาพันธ์ 2559 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 27 300 197
227 การประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายสำนักงานสีเขียว (Green Office) 24 พฤศจิกายน 2558 – 25 พฤศจิกายน 2558 30 80 0
228 การประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 76 จังหวัด (ลงทะเบียนหน้างาน) 28 มีนาคม 2559 – 30 มีนาคม 2559 12 500 353
229 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) 9 กุมภาพันธ์ 2559 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 22 35 0
230 การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน (เฉพาะบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 21 ธันวาคม 2558 – 21 ธันวาคม 2558 4 30 0
231 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 18 พฤศจิกายน 2558 – 19 พฤศจิกายน 2558 12 300 0
232 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 23 พฤษภาคม 2559 – 26 พฤษภาคม 2559 24 35 32
233 การสัมมนา IT Security Awareness Training 9 สิงหาคม 2559 – 9 สิงหาคม 2559 4 50 0
234 การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่น 1 25 มกราคม 2559 – 29 มกราคม 2559 28 35 35
235 การอบรม Green Office 22 ธันวาคม 2558 – 22 ธันวาคม 2558 30 300 0
236 การอบรม Green Office 22 ธันวาคม 2558 – 22 ธันวาคม 2558 30 300 0
237 การอบรมหลักสูตร"From G-Upcycle to Upcycle Carbon Footprint"จากจีอัฟไซเคิลคาร์บอนฟุตปริ้นท์ : ครั้งแรกในโลกของตลาดสินค้าอีโค่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 8 30 0
238 กิจกรรมขยายเครือข่ายควบคุมไฟป่าน่าน 1 กรกฎาคม 2559 – 1 กรกฎาคม 2559 8 200 53
239 กิจกรรมวันประชุมสามัญประจำปี และวัน ทสม. แห่งชาติ 2 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 16 700 601
240 กิจกรรมวันประชุมสามัญประจำปี และวัน ทสม. แห่งชาติ 2 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 16 700 0
241 เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จังหวัดแพร่ 30 กรกฎาคม 2559 – 30 กรกฎาคม 2559 6 250 129
242 โครงการจัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2558 – 21 ธันวาคม 2558 8 50 0
243 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Open House EIC (เปิดบ้าน ศสท.) ผู้เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียน 150 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึก จาก ศสท. เฉพาะเจ้าหน้าที่ สส. 2 กันยายน 2559 – 2 กันยายน 2559 8 250 0
244 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเทศบาลต้นแบบสู่สังคมสีเขียว 14 ธันวาคม 2558 – 18 ธันวาคม 2558 39 120 15
245 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาเทศบาลสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทศบาลต้นแบบสู่สังคมสีเขียว 10 พฤษภาคม 2559 – 13 พฤษภาคม 2559 24 80 63
246 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทศบาลต้นแบบสู่สังคมสีเขียว 28 มีนาคม 2559 – 31 มีนาคม 2559 42 100 125
247 โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ทสม. ภายใต้แนวคิดประชารัฐสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา 15 กรกฎาคม 2559 – 16 กรกฎาคม 2559 12 100 72
248 โครงการเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งของ ทสม. ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรป่าไม้) 27 มกราคม 2559 – 29 มกราคม 2559 15 250 142
249 โครงการอบรม Green Office 22 ธันวาคม 2558 – 22 ธันวาคม 2558 30 300 0
250 โครงการอบรม Green Office 22 ธันวาคม 2558 – 22 ธันวาคม 2558 30 300 0
251 โครงการอบรม Green Office 22 ธันวาคม 2558 – 22 ธันวาคม 2558 30 300 0
252 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 16 สิงหาคม 2559 – 18 สิงหาคม 2559 20 70 0
253 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. (การพัฒนาทีมงานขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.) 13 มกราคม 2559 – 15 มกราคม 2559 18 100 0
254 จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) ปี 2559 กรุงเทพฯ 6 มกราคม 2559 – 6 มกราคม 2559 8 100 0
255 จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2558 – 21 ธันวาคม 2558 8 50 0
256 จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) ปี 2559 จังหวัดเลย 12 มกราคม 2559 – 12 มกราคม 2559 8 50 0
257 จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม ปี 2559 จังหวัดกระบี่ 21 มกราคม 2559 – 21 มกราคม 2559 8 50 0
258 จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม ปี 2559 จังหวัดภูเก็ต 19 มกราคม 2559 – 19 มกราคม 2559 8 50 0
259 จัดประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินปีงบประมาณ 2557 - 2558 13 มกราคม 2559 – 13 มกราคม 2559 10 650 293
260 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 1 11 มกราคม 2559 – 14 มกราคม 2559 30 40 41
261 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 2 10 พฤษภาคม 2559 – 13 พฤษภาคม 2559 30 40 43
262 เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ 8 มีนาคม 2559 – 11 มีนาคม 2559 25 35 63
263 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2559 – 19 พฤษภาคม 2559 22 35 40
264 นวัตกรทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 7 มิถุนายน 2559 – 10 มิถุนายน 2559 27 35 35
265 ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 28 มกราคม 2559 – 11 มิถุนายน 2559 231 60 54
266 ประชุมชี้แจงเกณฑ์และมอบโล่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด 25 พฤศจิกายน 2558 – 26 พฤศจิกายน 2558 33 274 286
267 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะที่ยั่งยืน 21 มีนาคม 2559 – 25 มีนาคม 2559 22 200 106
268 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้" รุ่นที่ 5 30 มกราคม 2559 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 143 200 184
269 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ "บทบาทและเชื่อมร้อยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 9 กุมภาพันธ์ 2559 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 40 125 72
270 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ 31 พฤษภาคม 2559 – 2 มิถุนายน 2559 24 170 104
271 ประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 27 พฤศจิกายน 2558 – 27 พฤศจิกายน 2558 7 30 17
272 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 23 พฤศจิกายน 2558 – 26 พฤศจิกายน 2558 28 35 2
273 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 23 มิถุนายน 2559 – 23 มิถุนายน 2559 8 100 53
274 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 4 กรกฎาคม 2559 – 4 กรกฎาคม 2559 8 100 0
275 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 5 กรกฎาคม 2559 – 5 กรกฎาคม 2559 8 100 0
276 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ 24 กรกฎาคม 2559 – 30 กรกฎาคม 2559 4 250 0
277 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่มผู้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 7
278 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่ม ทสม.) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 30
279 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่ม สถานประกอบการ G) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 0
280 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่ม อปท. ปริมณฑล 310 แห่ง และ กทม. 50 เขต ประชาชนทั่วไป) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 91
281 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่ม Zero Waste / เทศบาล) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 7
282 วันสิ่งแวดล้อมไทย 2558(เฉพาะกลุ่ม สสภ. / ทสจ. / หน่วยงาน ทส.) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 40
283 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่มสำนักงานสีเขียว) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 0
284 วันสิ่งแวดล้อมไทยประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่ม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 121
285 วันสิ่งแวดล้อมไทยประจาปี 2558 (เฉพาะกลุ่ม ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ) 4 ธันวาคม 2558 – 4 ธันวาคม 2558 8 2,000 1
286 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (VIP) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 6
287 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (Zero Waste) 28 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 212
288 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (กทม.) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 147
289 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 87
290 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (ทสจ. และเจ้าหน้าที่) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 11
291 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (ทสม.) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 34
292 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (ทหารบก) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 55
293 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (ปธส.) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 3
294 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (ผอ.สสภ. 1-16) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 3
295 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (มวลชน กทม.) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 33
296 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (โรงเรียนในเขต กทม.) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 24
297 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (สื่อมวลชน) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 4
298 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (หน่วยงาน ทส.) 29 มิถุนายน 2559 – 29 มิถุนายน 2559 8 1,600 153
299 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ยั่งยืน 14 กันยายน 2559 – 16 กันยายน 2559 22 600 0
300 สัมมนาภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9 สิงหาคม 2559 – 10 สิงหาคม 2559 8 200 80
301 สัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมทางเลือกเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 16 ธันวาคม 2558 – 17 ธันวาคม 2558 13 180 0
302 สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน 22 ธันวาคม 2558 – 25 ธันวาคม 2558 26 35 54
303 หลักสูตร "การบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2013” (เฉพาะบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 11 มกราคม 2559 – 13 มกราคม 2559 18 24 0
304 หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งาน Cloud Storage รูปแบบต่างๆ" (เฉพาะบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 3 พฤศจิกายน 2558 – 3 พฤศจิกายน 2558 4 30 0
305 หลักสูตร "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์” (เฉพาะบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 1 มีนาคม 2559 – 4 มีนาคม 2559 24 24 0
306 หลักสูตร "ภาพรวมการใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8.1 และเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานชุด Microsoft Office 2013 ” (เฉพาะบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 23 พฤศจิกายน 2558 – 26 พฤศจิกายน 2558 24 24 0
307 หลักสูตร "ภาพรวมและอัพเดตเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน" (เฉพาะบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 2 กุมภาพันธ์ 2559 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 4 30 0
308 หลักสูตร"บริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs" (เฉพาะบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 9 พฤศจิกายน 2558 – 12 พฤศจิกายน 2558 24 24 0
309 หลักสูตรมาตรฐาน “อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดกาฬสินธุ์" 25 พฤษภาคม 2559 – 25 พฤษภาคม 2559 8 200 171
310 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย 2 กรกฎาคม 2559 – 2 กรกฎาคม 2559 8 500 157
311 อบรมโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky 15 กันยายน 2559 – 15 กันยายน 2559 3 50 0
312 อบรมลงทะเบียนออนไลน์ 23 พฤศจิกายน 2558 – 27 พฤศจิกายน 2558 5 30 0
313 KM โครงการจัดการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร 24 กันยายน 2558 – 26 กันยายน 2558 20 450 273
314 หลักสูตรมาตรฐานสำหรับ ทสม. (ครั้งที่ 2) 11 กุมภาพันธ์ 2558 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 15 60 60
315 การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประจำปี 2557 21 ธันวาคม 2557 – 24 ธันวาคม 2557 18 1,000 748
316 การประชุมเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฎิบัติการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการพัฒนาเครือข่ายเมืองต้นแบบอาเซียน ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2559 9 กุมภาพันธ์ 2558 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 200 200 0
317 การประชุมบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 พฤษภาคม 2558 – 7 มิถุนายน 2558 6 1,100 355
318 การประชุมบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 พฤษภาคม 2558 – 2 กรกฎาคม 2558 6 1,101 713
319 การประชุมเพื่อนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สมุดรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒) 19 สิงหาคม 2558 – 19 สิงหาคม 2558 6 250 327
320 การเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ รุ่นที่ 2 17 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2558 18 100 101
321 การเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ รุ่นท่ี่ 1 28 เมษายน 2558 – 30 เมษายน 2558 24 103 99
322 การเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ รุ่นที่ 2 19 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2558 24 100 56
323 การเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ รุ่นท่ี่ 3 9 มิถุนายน 2558 – 11 มิถุนายน 2558 24 100 105
324 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 29 มกราคม 2558 – 30 มกราคม 2558 12 200 81
325 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 16 ธันวาคม 2557 – 18 ธันวาคม 2557 18 190 0
326 กิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2557 3 ธันวาคม 2557 – 4 ธันวาคม 2557 12 450 323
327 กิจกรรมพัฒนากลไกการขับเคลื่อน เครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 16 มิถุนายน 2558 – 16 มิถุนายน 2558 6 200 25
328 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่รอบตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ดอยสุเทพ - ปุย) 20 มกราคม 2558 – 20 มกราคม 2558 8 50 16
329 งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 30 มีนาคม 2558 – 30 มีนาคม 2558 6 300 169
330 จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม ปี 2559 จังหวัดกระบี่ 21 มกราคม 2558 – 21 มกราคม 2558 50 50 0
331 จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม ปี 2559 จังหวัดภูเก็ต 19 มกราคม 2558 – 19 มกราคม 2558 50 50 0
332 เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 30 35 0
333 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2558 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 24 35 0
334 นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 16 ธันวาคม 2557 – 18 ธันวาคม 2557 20 150 104
335 นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 23 ธันวาคม 2557 – 25 ธันวาคม 2557 16 200 0
336 นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 10 กุมภาพันธ์ 2558 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 18 190 0
337 นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวแล้อม รุ่น 3 ต่อ คนที่ 78 9 มิถุนายน 2558 – 11 มิถุนายน 2558 18 190 0
338 เรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 17 มีนาคม 2558 – 19 มีนาคม 2558 17 130 0
339 ลงทะเบียนวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 (ประชาชนทั่วไป + Walk In) 14 มิถุนายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558 8 2,000 151
340 ลงทะเบียนวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 (ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ทส. + ทสจ. + สส.) 14 มิถุนายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558 8 2,000 286
341 ลงทะเบียนวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 (ผู้รับใบประกาศธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 และ 2) 14 มิถุนายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558 8 2,000 0
342 ลงทะเบียนวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 (ภาคีเครือข่ายห้างสรรพสินค้าที่มาร่วม MOU) 14 มิถุนายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558 8 2,000 8
343 ลงทะเบียนวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 (สถาบันการศึกษา + ครู + นักเรียน) 14 มิถุนายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558 8 2,000 626
344 ลงทะเบียนวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 (สื่อมวลชน) 14 มิถุนายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558 8 2,000 45
345 ลงทะเบียนวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 (หน่วยงานและกลุ่มผู้ได้รับรางวัลของ สสร.) 14 มิถุนายน 2558 – 26 มิถุนายน 2558 8 2,000 7
346 ลงทะเบียนวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 (อปท. ในเขตปริมณฑล + กทม. 50 เขต) 14 มิถุนายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558 8 2,000 66
347 เวทีพัฒนากลไกขับเคลื่อน เครือข่าย ทสม. ในการแก้ไขปัญหาทำลายทรัพยากรป่าไม้และหมอกควันไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ (ทสม.ล้านนา) 16 ธันวาคม 2557 – 16 ธันวาคม 2557 8 70 46
348 เวทีพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินระดับลุ่มน้ำแม่แจ่ม "หยุดบุกรุก หยุดเผา พวกเราทำได้" 13 มกราคม 2558 – 14 มกราคม 2558 16 500 100
349 เวทีพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 15 ธันวาคม 2557 – 15 ธันวาคม 2557 8 50 46
350 สมุดรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๑ 23 พฤษภาคม 2558 – 23 พฤษภาคม 2558 6 217 210
351 สารสนเทศก้าวไกล.....สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า (ลงทะเบียนหน้างาน) 24 กุมภาพันธ์ 2558 – 24 กุมภาพันธ์ 2558 6 300 167
352 หลักสูตร Tip & Tricks การใช้งาน Microsoft Office 2013 (รุ่นที่ 1) (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 17 กุมภาพันธ์ 2558 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 3 30 0
353 หลักสูตร Tips and Tricks การใช้งาน Microsoft Office 2013 (รุ่นที่ 2)(เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 25 กุมภาพันธ์ 2558 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 3 30 0
354 หลักสูตร Tips and Tricks การใช้งาน Microsoft Office 2013 (รุ่นที่ 3)(เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 12 พฤษภาคม 2558 – 12 พฤษภาคม 2558 3 30 0
355 หลักสูตร แนะนำการใช้งาน Windows 8 (รุ่นที่ 1)(เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 19 กุมภาพันธ์ 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 3 30 0
356 หลักสูตร แนะนำการใช้งาน Windows 8 (รุ่นที่ 2)(เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 5 มีนาคม 2558 – 5 มีนาคม 2558 3 30 0
357 หลักสูตร แนะนำการใช้งาน Windows 8 (รุ่นที่ 3) (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 14 พฤษภาคม 2558 – 14 พฤษภาคม 2558 3 30 0
358 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ (ปธส. ๒) 16 ตุลาคม 2557 – 23 มกราคม 2558 210 80 0
359 หลักสูตรมาตรฐาน “อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จังหวัดแพร่” ครั้งที่ 1 23 กรกฎาคม 2558 – 23 กรกฎาคม 2558 8 50 82
360 หลักสูตรมาตรฐาน “อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จังหวัดแพร่” ครั้งที่ 2 24 กรกฎาคม 2558 – 24 กรกฎาคม 2558 8 50 6
361 หลักสูตรมาตรฐานสำหรับ ทสม. (ครั้งที่ 1) 21 มกราคม 2558 – 22 มกราคม 2558 15 80 64
362 หลักสูตรมาตรฐานสำหรับ ทสม. (ครั้งที่ 3) 11 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2558 15 60 70
363 หลักสูตรมาตรฐานสำหรับ ทสม. (ครั้งที่ 4) 19 มีนาคม 2558 – 20 มีนาคม 2558 15 80 88
364 ุประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปธส. 3) 29 พฤษภาคม 2558 – 18 กันยายน 2558 230 60 60
365 ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (ปธส.1) 13 ธันวาคม 2556 – 21 เมษายน 2557 233 74 0