Loading map...
ตราสัญลักษณ์
สีทอง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในระดับดีเยียม มีระดับคะแนนรวม ร้อยละ 85 ขึ้นไป
สีเงิน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในระดับดีเยียม มีระดับคะแนนรวม ร้อยละ 75 ขึ้นไป
สีทองแดง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในระดับดีเยียม มีระดับคะแนนรวม ร้อยละ 65 ขึ้นไป
สีเขียว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ มีระดับคะแนนรวม ร้อยละ 50 - 64

ค้นหาข้อมูล

กราฟแสดงผลข้อมูล

ตารางแสดงผลข้อมูล

# ปี ชื่อสินค้า จังหวัด ตราสัญลักษณ์